นโยบาย

ร้านค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทฯ ถือปฎิบัติอย่างเคร่งคัดดัวยเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

 

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

 

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่ sss@brecosmeticshop.com

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

 

เมื่อท่านสร้างบัญชีลาซาด้า หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน

 • ชื่อ

 • สถานที่จัดส่งสินค้า

 • อีเมล์

 • หมายเลขติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • วันเดือนปีเกิด

 • เพศ

 

ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้กับทางบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบรษัทฯ หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ (รายละเอียดตามที่จะได้กล่าวข้างล่าง) 

 

ทีมงานบริษัทฯ จะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ด้วยข้อมูลที่ท่านสมัครใจส่งให้แก่เราเท่านั้น เพื่อให้บริการที่ทางบริษัทฯ มอบให้แก่ท่านเป็นไปด้วยความราบรื่น ท่านอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้

 

หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้กับทางบริษัทฯ เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้อง ที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ ให้กับบริษัทฯ

 

หากท่านสมัครเพื่อใช้งานลาซาด้าโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีลาซาด้ากับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ ของลาซาด้า เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลาซาด้า

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

 

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนได้รับจากท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม

 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม การจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า จะถูกจัดการโดยทางบริษัทฯ

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดยบริษัทหรือผ่านทางตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ อาจจะส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา) 

 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดยลาซาด้าหรือตัวแทนจำหน่าย และเพื่อการบริการลูกค้าอื่นๆ

 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

 • บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของท่าน (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงิน อันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่าน หรือ ที่ท่านได้ร้องขอจากบริษัทฯ ให้แก่ท่าน  รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทและของตัวแทนจำหน่าย เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 • เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับทางบริษัทฯ หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม  บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของบริษัทหรือของตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทฯ 

 • ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและทางบริษัทฯ ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

 

บริษัทฯ อาจจะส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน จัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่า บุคคลภายนอกและบริษัทในเครือจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น สำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

 

บริษัทขอยืนยันว่า ไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

 

การเพิกถอนความยินยอม

 

ท่านอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่ทางบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้  โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน  ทางบริษัทอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

 

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ  หากท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯ ท่านอาจทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้

 

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือ ที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน

 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

หากท่านต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ มีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบริษัทฯ ภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว

 

หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯ  ท่านอาจจะเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม ในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย ทางบริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

 

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่า ความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยบริษัทฯ  กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 

รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น  หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา  หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้แก่บริษัทฯ  ท่านอาจจะต้องยอมรับนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของท่าน  ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผย หรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่า รหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อบริษัทฯ และเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน  บริษัทฯ ขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 

ผู้เยาว์

 

บริษัทฯ จะไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านอาจใช้เว็ปไซต์ของเราโดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเท่านั้น

 

การจัดการฐานข้อมูล

บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies)  เวป บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม

 

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทฯ จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่าน และส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็ปไซต์ของบริษัทฯ  ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่า

 • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน

 • หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าถึง ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม

 • หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม

 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

 

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าที่เราจัดหาให้ดีขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ  โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

 

ท่านอาจจะจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (COOKIES) ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านได้เอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

โปรแกรมเวป บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม  โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ นับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเวปไซต์ต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น

 

ไม่มีข้อมูลขยะ สปายแวร์ ไวรัส

 

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้น ไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ  ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย)  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มีข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม  หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัทฯ ทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทฯ จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

 

 

สิทธิของบริษัทฯ

 

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากลาซาด้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ต่อทางบริษัทฯ และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทฯ  ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 

 

การติดต่อบริษัทฯ

 

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ได้ผ่านทางอีเมล์ sss@brecosmeticshop.com

 

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินกับทางบริษัทฯ

 

ประกาศฉบับนี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ แบบเสมือนจริง ("บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ") ของคุณ  ประกาศนี้ระบุวิธีที่บริษัทฯ จะสามารถรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และดำเนินการกับ "ข้อมูลส่วนตัว" "ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้" หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (เรียกรวมว่า "ข้อมูลส่วนตัว") ในนามของบริษัทฯ  บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ ดำเนินการโดยธนาคารหรือบุคคลที่ 3 ให้สำหรับบริษัทฯ 

 

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งใช้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แต่ไม่ได้ถูกระบุถึงในที่นี้จะมีความหมายตามที่ถูกอธิบายไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ  ("เงื่อนไขและข้อตกลง") ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลง  บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ ของคุณอาจถูกนำไปใช้เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านทางบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ อย่างสอดคล้องตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้  ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณที่จะต้องมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ทางธนาคารหรือบุคคลที่ 3 เป็นครั้งคราว ซึ่งเกี่ยวกับการเปิดหรือการใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ ของคุณต่อ และการได้รับการบริการที่ธนาคารหรือบุคลลที่ 3 จะจัดหาให้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้  ด้วยการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้และการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานของบริษัทฯ จนเสร็จสมบูรณ์ จะถือว่าท่านตกลงและถูกแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้แล้ว ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ โอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

ถ้าท่านไม่มอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ทางธนาคารหรือบุคคลที่ 3 นี่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดหรือให้บริษัทฯ ใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ ของคุณได้อีกต่อไป หรือให้การบริการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ หรือปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางใดๆ ที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจควบคุมหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ

 

คำว่า “รวมทั้ง” จะไม่ถือเป็นการจำกัด

วิธีการชำระเงิน

 • บัตร Credit / Debit Cards

 • PAYPAL

 • โอนเงินผ่านธนาคาร