งบฉุกเฉิน

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณกลาง พ.ศ.2562 

- รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,800 ล้านบาท โดยแยกเป็น

* สำหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท

* สำหรับจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท

SOAP

SHOWER SHEET

เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที

สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน

หน่วยงานที่ใช้งบประมาณได้

1. กระทรวงสาธารณสุข

2. กระทรวงมหาดไทย

3. กระทรวงกลาโหม

4. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- งบฉุกเฉิน

- เงินบริจาค

- เงินบำรุงของหน่วยงาน

- งบประมาณรายจ่ายกลาง ประจำปี

งบประมาณที่สามารถนำมาซื้อผลิตภัณฑ์

ผ้าอาบน้ำ ไม่ใช้น้ำ

(เบร โซป ชาวเวอร์ ชีท)